آدرس مرکز : مشهد - بلوار بعثت- تقاطع ناصر خسرو. پلاک 69
مرکز علمی- کاربردی مدیریت صنعتی خراسان رضوی

شماره تماس مرکز :   108- 38454100

دورنگار : 38440060

داخلی ریاست مرکز: 356

داخلی های آموزش:  345 ،344 ،353

داخلی امورکلاسها :  333

داخلی امور مالی: 354-375

داخلی واحد کامپیوتر : 348

داخلی واحد کتابخانه:  383