مهندسي فناوري اطلاعات- امنیت اطلاعات
 
كارداني حرفه اي اموربيمه-ترمي
 
كارداني حرفه اي بازرگاني-امورگمرك
 
كارداني فني نرم افزار - برنامه سازي كامپيوتر
 
مهندسي فناوري اطلاعات - تجارت الكترونيك
 
کاردانی فنی شبکه های كامپيوتري
 
کاردانی فنی فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه های گسترده
 
كارداني فني کامپیوتر- سيستم هاي كامپيوتري
 
مهندسی فناوری اطلاعات -فناوري اطلاعات
 
کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابرسی 
 
كاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری دولتی
 
كاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتی
 
كاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالیاتی
 
كاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی-ترمی
 
كارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابرسي-ترمي
 
كارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری دولتی-ترمي
 
كارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتي-ترمي
 
كارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی -ترمي

کاردانی حرفه ای امور بورس

کارشناسی حرفه ای مدیریت بورس

كاردان حرفه اي بازاريابي
 
کاردانی حرفه ای روابط عمومی

کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه- بیمه اموال (ورودی های مهر 97 به بعد)